21 resultaten

 • Wet Publieke Gezondheid

  Deze wet vervangt de wet collectieve preventie, de infectieziektenwet en de quarantainewet. Deze wet vormt de wettelijke onderbouwing en legitimering voor de infectieziektenbestrijding in Nederland. De verplichting tot melding en […]

 • Besluit Publieke Gezondheid

  In deze AMvB worden de taken van de GGD en de eisen die aan de diverse deskundigen worden gesteld uitgewerkt, zie voor dit laatste artikel 17, lid 3 b,c. http://wetten.overheid.nl

 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

  Deze wet schrijft over registratie en titelbescherming; zij beschrijft op welke beroepen deze registratie en titelbescherming van toepassing is. Andere zaken die in de wet worden behandeld zijn: voorbehouden handelingen, […]

 • Wijzigingswet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

  Wet waarin enkele wijzigingen int de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (specialistenregisters) worden uitgewerkt. http://wetten.overheid.nl

 • Geneesmiddelenwet

  In deze wet is vastgelegd welke stoffen en producten onder een geneesmiddel worden verstaan, als ook de eisen aan vergunningen voor fabricage en distributie, de indeling van geneesmiddelen, eisen aan […]

 • Tuchtrechtbesluit BIG

  Deze AMvB regelt voorwaarden inzake tuchtrechtspraak en maatregelen wegens ongeschiktheid. http://wetten.overheid.nl

 • Kwaliteitswet Zorginstellingen

  In deze wet is vastgelegd wat onder verantwoorde zorg wordt verstaan, dat zorginstellingen de kwaliteit van de door hen geleverde zorg moeten bewaken, dat zij jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag moeten maken. […]

 • Besluit uitvoering Kwaliteitswet Zorginstellingen

  In deze AMvB wordt uitgewerkt welke vormen van hulp worden aangewezen door de Kwaliteitswet Zorginstellingen zoals o.a. publieke gezondheidszorg, diverse bevolkingsonderzoeken en ambulante verslavingszorg. http://wetten.overheid.nl

 • Besluit stralingsbescherming

  In deze AMvB worden enkele artikelen uit de Kernenergiewet, Arbeidsomstandighedenwet en de wet BIG uitgewerkt, o.a. regels m.b.t. de vergunning, toezicht en regels m.b.t. ontvangen stralingsdoses. http://wetten.overheid.nl

 • Wet klachtrecht cliĆ«nten zorgsector

  Deze wet stelt regels rondom de behandeling van klachten van cliƫnten van zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg. http://wetten.overheid.nl