Tuberculose

Download hieronder

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Tuberculose

Link naar deze richtlijn op de website van het RIVM met o.a. informatie over de geschiedenis van de ziekte tuberculose, diagnostiek en behandeling. Via de link is ook publieksinformatie (ISI) van het RIVM over tuberculose te vinden.

Richtlijn van Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie voor de laboratoriumdiagnostiek van tuberculose.

Werkinstructie beschrijft de procedure rondom het afnemen van sputum. Achtereenvolgens wordt de procedure rondom de spontane sputumafname als afname met behulp van sputuminductie toegelicht.

Richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, primair bedoeld voor longartsen en artsen werkzaam in de tbc-bestrijding. Doel van de richtlijn is om aan te geven welke medicamenteuze behandeling moet worden voorgeschreven aan patiënten met tuberculose.

De werkgroep MDR-tuberculose bespreekt op advies van de CPT sinds 2014 alle patiënten met Rifampicine Resistente (RR)-tuberculose en is omgevormd tot de werkgroep RR- tuberculose. De adviezen in deze leidraad zijn daarom verbreed naar preventie, diagnostiek, behandeling en zorg voor patiënten met RR-tuberculose.

Dit factsheet is bedoeld als achtergrondinformatie voor artsen en verpleegkundigen betrokken bij de behandeling van tbc-patiënten.

Standaard Verpleegkundige Anamnese lijst, bedoeld voor de begeleiding van patiënten met actieve tuberculose. De VAL is een hulpmiddel om op een bewuste, systematische en doelgerichte manier gegevens te verzamelen ten behoeve van het vaststellen van verpleegproblemen, verpleegkundige diagnoses en de daaruit voortvloeiende verpleegkundige interventies.

In deze handleiding van de nieuwe Verpleegkundige Anamneselijst (VAL) wordt toegelicht hoe de VAL tot stand is gekomen en hoe de sociaal verpleegkundige de lijst gebruikt.

Het rapport uit 2000 beschrijft het ontstaan van DOT in Nederland, de ethische en juridische aspecten ervan, de uitvoering van DOT en de randvoorwaarden voor de uitvoering van DOT in Nederland met tot slot conclusies en aanbevelingen.

De handleiding is een praktische uitwerking volgend op het rapport van de werkgroep DOT (2.9) Het is geschreven voor professionals en geeft pragmatische aanwijzingen hoe DOT kan worden toegepast in de Nederlandse tbc-bestrijding.

In de handleiding Diagnoses, Interventies en Resultaten van zorg (DIR) worden drie verpleegkundige standaarden specifiek voor de tuberculosebestrijding beschreven, te weten Therapietrouw, Therapie-ontrouw en Dreigend Infectiegevaar.

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/L/LCI_Draaiboeken

Link naar dit draaiboek van het LCI waarin: beschrijving procedures en bijbehorende kaders, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken organisaties en personen in geval van een gedwongen isolatie, quarantaine of medisch onderzoek van een burger. Ook de financiële afhandeling komt aan bod.

De richtlijn beschrijft aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan in geval van een gedwongen opname van een tuberculosepatiënt. Er worden voorwaarden genoemd waaraan de instelling die de patiënt opneemt moet voldoen. Tevens worden voorwaarden genoemd waaraan het zorgteam moet voldoen. Tot slot worden voorwaarden genoemd die voor de inzendende GGD gelden.

In deze richtlijn worden o.a. de diagnostiek van tuberculose bij HIV-geïnfecteerden, de interacties en de toxiciteit van de gelijktijdige behandeling van de HIV-infectie en tuberculose of latente tuberculose-infectie (LTBI) beschreven.

Dit document geeft aan welke werkwijze gevolgd moet worden om uitstel van vertrek van ongedocumenteerde vreemdelingen met tuberculose aan te vragen. Het bevat een stappenschema, achtergrondinformatie en voorbeeldbrieven.

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank