Risicogroepenbeleid

Download hieronder

Dit document geeft een beknopt overzicht van de preventieve interventies gericht op risicogroepen voor tuberculose. In tabel 3 is per risicogroep het beleid samengevat met een verwijzing naar het desbetreffende richtlijndocument elders in de Regelgeving Praktische Tuberculosebestrijding (RPT).

Advies van de Commissie Wet bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad waarin de vergunningaanvraag voor tuberculosescreening wordt beoordeeld.

In dit document is de werkwijze rondom het maken van thoraxfoto’s in het algemeen en bij zwangerschap beschreven. Hierbij zijn de eisen zoals die in het Stralingsbesluit zijn opgenomen richtinggevend.

Protocol van GGD GHOR Nederland waarin de procedures rondom de screening en behandeling van tuberculose worden beschreven voor de diverse doelgroepen binnen het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Alsmede de procedure van de BCG-vaccinatie van kinderen in de COA-opvang. Het betreft een actualisatie van mei 2019.

Het betreft een herziening van de richtlijn opsporing, behandeling en preventieve van tuberculose voor justitiële inrichtingen uit 2016.

Vanaf 2016 zullen de volgende groepen gescreend worden:
• justitiabelen geboren in een land met een incidentie ≥ 10 per 100.000

Voor justitiabelen geboren in een land met een incidentie < 10 per 100.000:
• justitiabelen die de laatste 5 jaar verbleven in een buitenlandse gevangenis òf
• justitiabelen met een eerder doorgemaakte tuberculose òf
• justitiabelen met klachten, mogelijk passend bij tuberculose

De taakverdeling tussen de diverse disciplines en de informatie betreffende het contactonderzoek is opgenomen als bijlage 6.

In deze procedure worden de stappen beschreven wanneer er bij een arrestant/gedetineerde een verdenking op tuberculose is

Het screeningsadvies is bedoeld om ziekenhuizen te ondersteunen, met inachtneming van de specifieke risicosetting van het ziekenhuis, tot het formuleren van een meer onderbouwd tuberculosescreeningsbeleid voor ziekenhuismedewerkers.

In dit document worden de geadviseerde interventies beschreven voor het opsporen en preventief behandelen van recent verworven infecties met M. tuberculosis bij contactgroepen. Dit zijn groepen medewerkers, die beroepsmatig, tijdens stage of door vrijwilligerswerk in direct contact komen met personen uit bewezen risicogroepen voor tuberculose en daardoor een reële kans lopen te worden geïnfecteerd.

In deze richtlijn zijn de aanbevolen interventies voor reizigers beschreven. In stappenplannen en stroomschema’s zijn de diverse interventies vervolgens uitgewerkt.

Lijst met tbc-incidentie per land. Wordt jaarlijks geactualiseerd ten behoeve van het BCG-advies, het reizigersadvies en het beleid t.a.v. immigranten en asielzoekers.

De leidraad beoogt een beschrijving te geven van de indicatiestelling en geeft aanbevelingen omtrent het te volgen beleid.

Drugsverslaafden, daklozen en andere sociaal gemarginaliseerde personen worden in het kader van de tuberculosebestrijding beschouwd als risicogroepen voor tuberculose. In dit document worden het doel van screening van deze groepen en de geadviseerde (lokale) interventies beschreven, het gaat hier dus om een uitwerking van het algemene TBC-risicogroepenbeleid (6.1)

Asielzoekers en immigranten zijn belangrijke risicogroepen. De screening van deze groepen heeft deels ook een wettelijk verplicht karakter. In dit document wordt het doel van deze screening en de geadviseerde interventies beschreven. Het gaat hier om een uitwerking van het algemene tbc-risicogroepenbeleid (6.1).

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank