1867
DE WITTE PEST
De eerste internationale conferentie waarop artsen gezamenlijk het hoofd breken over de ‘witte pest’ vindt plaats in Parijs.

1882
DOORBRAAK
De Duitse medicus Robert Koch ontdekt de bacterie die tuberculose (TBC) veroorzaakt: de tuberkelbacil (Mycobacterium tuberculosis). Hiervoor ontvangt hij in 1905 de Nobelprijs.

1890
VOLKSSANATORIA
Arme mensen in slechte leefomstandigheden worden het hardst door TBC getroffen. Vurige pleitbezorgers van volkssanatoria zijn de artsen Homoet en Kooijker.

1895
EINDELIJK ZICHT
Wilhelm Röntgen ontdekt de naar hem genoemde röntgenstraling. Met röntgenfoto’s kan de TBC-diagnose makkelijker worden gesteld en het ziekteverloop worden gevolgd.

CIRCA 1900
VOLKSZIEKTE NUMMER ÉÉN
Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 10.000 mensen aan ‘de tering’, vaak door gebrek aan kennis: de ziekte wordt door velen – ook artsen – nog steeds gezien als erfelijk, niet als besmettelijk.

1901
HET ROER MOET OM
Tijdens het Tuberculose Congres in Londen wordt gepleit voor overkoepelende TBC-organisaties
om het probleem beter aan te pakken.

1903
LANDELIJKE AANPAK
Bestuurders van twee sanatoria en de Rotterdamse Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose slaan de handen ineen: de Nederlandsche Centrale Vereeniging ter Bestrijding van Tuberculose (NCV) wordt opgericht.

1907
DE TEST
De Franse arts Charles Mantoux introduceert zijn fameuze tuberculinehuidtest waarmee een besmetting met TBC-bacteriën betrouwbaar vastgesteld kan worden.

1910
PIONIEREN IN DE ZORG
Mejuffrouw M.A. Sparnaay pioniert op het gebied van georganiseerd huisbezoek bij TBC-patiënten. Zij verzorgt de praktische vakopleiding.

1910
ZEG ’T MET BLOEMEN
30 april, de geboortedag van Prinses Juliana, wordt de landelijke TBC-collectedag. In navolging van Zweden worden die dag bloemen verkocht, waaraan Koningin Emma haar naam verbindt: de Emmabloem-collecte is een feit.

1913
BUITENSCHOOL
In Den Haag verrijst vlakbij zee de Eerste Nederlandse Buitenschool als herstellingsoord voor kinderen met TBC – een sober, maar licht en gezond gebouw met veel openslaande ramen, nu een
rijksmonument.

1914 – 1918
OORLOG OP TWEE FRONTEN
De Eerste Wereldoorlog maakt ook slachtoffers aan het TBC-front. Door slechte
leefomstandigheden en door stress stijgt het TBC-sterftecijfer in Nederland.

1921
EEN VACCIN!
De Franse bacterioloog Albert Calmette en de dierenarts Camille Guérin werken jaren aan een vaccin tegen TBC, dat in 1921 beschikbaar komt. De Bacillus Calmette-Guérin (BCG) redde veel kinderen, maar was niet effectief genoeg om TBC te elimineren.

1926
EERSTE VACCINATIE IN NEDERLAND
Dr. Heynsius van den Berg geeft het orale BCG-vaccin aan zuigelingen in gezinnen met TBC-lijders in Amsterdam. Nederland heeft echter nooit routinematige BCG-vaccinatie geïntroduceerd.

1927
PLAATJESBOEK
De NCV publiceert het plaatjesboek ‘Gezondheid is de grootste schat’ met tips ter voorkoming van besmetting, met aantrekkelijke tekeningen en korte onderschriften.

1935
DE WETGEVER GRIJPT IN
Na twee uitbraken van TBC op scholen treedt de Wet Bescherming Leerlingen tegen Besmettingsgevaar in werking. De wet dwingt personeel van onderwijsinstellingen zich te laten onderzoeken op TBC.

1945
MET ‘DANK’ AAN DE OORLOG
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is de jarenlange vooroorlogse daling in TBC-sterftecijfers vrijwel tenietgedaan. Het aantal slachtoffers is verdubbeld ten opzichte van

1948
BEVOLKINGSONDERZOEK
De NCV richt een eigen Bureau voor Bevolkingsonderzoek op en ontvangt 125.000 gulden van de Stichting Nederland Volksherstel voor de aanschaf van mobiele röntgenapparatuur.

1952
TRIOMF VAN EEN MINIATUUR
De eerste opbrengsten van miniatuurstad Madurodam kwamen ten goede aan het Studenten Sanatorium in Laren waar Nederlandse studenten herstelden van TBC. Door haar ontstaansgeschiedenis is Madurodam op een speciale manier verbonden met de TBC-bestrijding en KNCV.

1953
KROON OP HET WERK
Bij de viering van het 50-jarig bestaan krijgt NCV het Predicaat ‘Koninklijk’ en wordt zo KNCV.

1962 – 1965
BESTE JONGETJE VAN DE KLAS
Nederland krijgt met het laagste TBC-cijfer in de wereld een voorbeeldrol, vooral omdat de
resultaten zijn behaald zonder dwangmaatregelen met een slim, waterdicht en patiëntvriendelijk
bestrijdingsprogramma.

1975
DOTS
Karel Styblo, een Tsjechische epidemioloog werkzaam bij KNCV, heeft als jongeman in concentratiekamp Mauthausen TBC opgelopen. Hij ontwikkelt de DOTS-methode (Directly Observed Treatment, Short-course), met genezingspercentages van 80% en hoger.

1980
KNCV GOES INTERNATIONAL
KNCV verbreedt haar werkterrein met de begeleiding en uitvoering van nationale TBC-programma’s in ontwikkelingslanden.

1982
EERSTE WERELDTUBERCULOSEDAG
Op 24 maart, exact 100 jaar na Robert Kochs baanbrekende ontdekking, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) voor om deze dag in te luiden als Wereld Stop Tuberculose Dag. KNCV geeft elk jaar haar eigen invulling aan deze dag. De officiële erkenning door de VN volgt tien jaar later.

1990
DNA
In het Laboratorium voor Mycobacteriologie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wordt het DNA-patroon van de tuberkelbacteria ontrafeld. Deze DNA-‘fingerprint’ toont de ‘Variable Number of Tandem Repeats’ (VNTR)-typering. Deze genotypering is van belang voor het zoeken naar epidemiologische verbanden tussen patiënten.

1993
NOODTOESTAND
De WHO verklaart TBC tot een ‘global public health emergency’. De vergadering van de WHO onderschrijft de noodzaak tot universele toepassing van DOTS.

1993
TBC/HIV CO-INFECTIE: GEVAARLIJKE PARTNERS
In de jaren negentig wordt de dramatische wisselwerking duidelijk die de HIV-epidemie heeft op de wereldwijde TBC-epidemie. In Nederland is de impact relatief beperkt. KNCV voegt in 1993 de TBC/HIV co-infectie toe aan de TBC-registratie zodat deze goed kan worden gemonitord.

1995
MIJLPAAL
De Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding publiceert ‘Beleid ten aanzien van
risicogroepen in Nederland’. Het rapport zet in op actieve en gerichte opsporing van TBC – een
vernieuwende aanpak.

1997
FUSIE
Diverse fondsenwervers – De Emmabloem, de Sluitzegelactie en de Stichting Landelijke Geldinzameling Tuberculosebestrijding Ontwikkelingslanden (SLGTO) – fuseren tot het Nederlands Tuberculose Fonds. Ingezamelde gelden worden geheel ter beschikking gesteld aan KNCV om te investeren in TBC-programma’s in ontwikkelingslanden.

1997
ERKENNING
Op Wereld Stop Tuberculose Dag verklaart WHO-directeur-generaal Hiroshi Nakajima dat Karel Styblo’s DOTS-methode de grootste doorbraak in de gezondheidszorg van de afgelopen decennia is.

1998
STOP TB Partnership
De WHO, de Union, het Center for Disease Control in Atlanta en KNCV starten het Stop TB Partnership. Het doel is om TB te elimineren als een volksgezondheidsprobleem en uiteindelijk, het verkrijgen van een wereld vrij van TB. Inmiddels zijn hierin meer dan 400 stakeholders verenigd.

2000
CRUCIALE ONDERTEKENING
KNCV, een van de oprichters van het Stop TB Partnership, zorgt ervoor dat de ‘Amsterdam Declaration to Stop TB’ wordt opgesteld. Hierin wordt op actie aangedrongen bij ministeriële delegaties uit twintig landen – precies de landen waar bij elkaar 80% van alle TBC-gevallen ter wereld voorkomen – die allen de verklaring onderschrijven om over te gaan op een stevige aanpak van de epidemie.

2001
LANCERING GDF
De Global Drug Facility wordt gelanceerd. GDF garandeert de beschikbaarheid en prijsverlaging van TBC-medicijnen in arme landen waar TBC veel voorkomt. Nederland is voorloper en zegt direct 9 miljoen euro toe.

2001
BELANGRIJKE SAMENWERKING
KNCV ondertekent de samenwerkingsovereenkomst met de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie United States Agency for International Development (USAID). De Tuberculosis Coalition for Technical assistance (TBCTA), geleid door KNCV, is verantwoordelijk voor de versterking van nationale TBC-bestrijdingsprogramma’s.

2003
SAMEN STERK
KNCV viert haar 100-jarig jubileum, begeleid door een indrukwekkende campagne in de vorm van een serie overlijdensadvertenties, en treedt samen met het NTF onder één naam naar buiten: KNCV Tuberculosefonds. In 2004 gaan beide organisaties ook juridisch samen.

2009
WERELDWIJD AANWEZIG
KNCV Tuberculosefonds is inmiddels actief in 45 landen. De twee grootste projecten zijn het ‘Thematic Co-financing Project’, gefinancierd door het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het ‘TB Control Assistance Program’, gefinancierd door Amerikaanse partner USAID.

2010
BESCHERMVROUWE
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden wordt Beschermvrouwe van KNCV Tuberculosefonds. Een koninklijke band wordt aangehaald, want precies honderd jaar eerder verbond Koningin Emma haar naam aan de Emmabloem-activiteiten.

2013
MISGELOPEN
De WHO schat dat dit jaar drie miljoen TBC-patiënten worden ‘gemist’ : mensen zonder diagnose, zonder behandeling en zonder registratie in nationale TBC-programma’s.

2013
NIEUWE HOOP
Dit jaar worden 6 van de 8,6 miljoen TBC-patiënten behandeld, onder hen 100.000 patiënten met multiresistente TBC (MDR-TBC) en extreem-resistente TBC (XDR-TBC). Nieuwe medicijnen en behandeltrajecten voor MDR-TBC en XDR-TBC worden wereldwijd geïntroduceerd.

2013
IN GOEDE HANDEN
Dr. Kitty van Weezenbeek wordt aangesteld als nieuwe Algemeen Directeur van KNCV Tuberculosefonds.

2014
NOG STEEDS VEEL TE DOEN
In dit jaar levert de Global Drug Facility 24 miljoen TBC-medicijnkuren in 133 landen. In ditzelfde jaar sterven toch nog 890.000 mannen, 480.000 vrouwen en 140.000 kinderen aan een ziekte die genezen kan worden: TBC.

2014
STEUN
KNCV Tuberculosefonds krijgt steun van de Lotto en de Vriendenloterij.

2014
OPSCHALEN
‘s Werelds grootste project op het gebied van de TBC-bestrijding, Challenge TB, gaat van start. Het wordt geleid door KNCV Tuberculosefonds, gefinancierd door het Amerikaanse USAID en is actief in 18 landen in Afrika, Zuid- en Centraal-Azië en Oost-Europa.

2017
OM STIL VAN TE WORDEN
De WHO berekent dat TBC, met jaarlijks 1,7 miljoen doden, de dodelijkste infectieziekte ter wereld is en in de top tien van doodsoorzaken staat. In Nederland wordt bij 787 mensen TBC vastgesteld, 11 procent minder dan in 2016. Ons land telt 1 TBC-sterfgeval per miljoen inwoners.

2018
EEN PRACHTPRIJS!
KNCV Tuberculosefonds wordt vaste beneficiant van de Postcode Loterij.

2018
UNION WERELDCONFERENTIE IN DEN HAAG
De 49ste Union World Conference on Lung Health is terug in Nederland en vindt plaats van 24-27 oktober 2018 in Den Haag. De Union Wereldconferentie richt zich op mensenrechten, een passend thema voor de stad van vrede en rechtvaardigheid. Den Haag en KNCV Tuberculosefonds zijn de lokale gastheren van de conferentie.

2018
HOOG NIVEAU
Staatshoofden verzamelen zich op 26 september dit jaar in New York tijdens de allereerste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over TBC. Doel is om een flinke stap voorwaarts te maken in de TBC-bestrijding en zo alle getroffen mensen te bereiken met preventie en zorg. Met als thema: ‘United to end tuberculosis: an urgent global response to a global epidemic’.

2018
115 JAAR: A STORY OF HOPE
2018 is niet alleen een belangrijk jaar voor de wereldwijde TBC-bestrijding, maar in het bijzonder voor KNCV Tuberculosefonds. KNCV strijdt al 115 jaar tegen tuberculose en we zijn trots op wat we bereikt hebben.

2018
EEN WERELD VRIJ VAN TBC!
Onze strijd gaat door, in het belang van alle patiënten die onze steun zo hard nodig hebben. Alleen samen met uw steun, kunnen we in onze missie slagen: een wereld vrij van TBC! Alleen op die
manier kan KNCV eindelijk de deuren sluiten.