Financiën & salarissen

Van iedere bijdrage gaat 98,1% naar onze missie: een wereld zonder TBC

 

Inkomsten en uitgaven 2018

Uitleg over de bezoldiging van de bestuurder

De Raad van Toezicht, bestaande uit zeven personen, heeft per september 2013 een algemeen directeur (bestuurder met statutaire bevoegdheid en eindverantwoordelijkheid) aangesteld. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak onbezoldigd. De algemeen directeur is werknemer van KNCV Tuberculosefonds en ontvangt een salaris.

Het bruto jaarsalaris van de algemeen directeur bedraagt in 2019 €150.790. De kosten inclusief werkgeverslasten en vergoedingen bedragen € 163.177. De algemeen directeur is voor 40 uur in de week in dienst van KNCV Tuberculosefonds. Het genoemde salaris is op jaarbasis.

De afspraken ten aanzien van de directiesalaris zijn op drie manieren getoetst:

  1. Norm Goede Doelen Nederland
    De norm die Goede Doelen Nederland hanteert, gaat uit van salaris, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. In de norm wordt onder meer rekening gehouden met de zwaarte van de functie en de complexiteit en omvang van de organisatie. De uitkomst van de toetsing is dat de beloning van de algemeen directeur binnen de norm van € 156.754 ligt (organisatie categorie J en weging 100%).
  2. Wet Normering Topinkomens
    Hoewel KNCV Tuberculosefonds formeel niet valt onder de WNT-norm toetsen we het salaris van de bestuurder wel aan de WNT-norm. De WNT-norm betreft het belastbaar jaarinkomen inclusief belaste vergoedingen/bijtellingen, werkgeversbijdrage in de pensioenlasten en overige beloningen. De grens voor de WNT is voor 2019 bepaald op € 181.000. Het salaris van de bestuurder zit hieronder.
  3. DG-norm
    De DG-norm (MFS II norm) is eind 2009 geïntroduceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en eist van hulporganisaties dat de directeur niet meer verdient dan een basissalaris van een directeur-generaal op een ministerie. Het salaris van de bestuurder voldoet aan deze norm.

De Raad van Toezicht beoordeelt het beloningsniveau van de bestuurder als passend bij de capaciteiten en competenties vereist voor het succesvol en gezaghebbend invullen van de functie met een dergelijke (internationale) statuur en (eind)verantwoordelijkheid.

De bezoldiging van de bestuurder en bovenstaande toelichting worden tevens verantwoord in het jaarverslag van KNCV Tuberculosefonds, daarbij het voorgeschreven stramien van Goede Doelen Nederland volgend.

De heer A.A.H.M. van Dijk
Voorzitter van de Raad van Toezicht

Overige salarissen

KNCV Tuberculosefonds heeft voor haar medewerkers een eigen Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR). Deze is op verzoek opvraagbaar.

 

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Kennisbank

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.