Van iedere bijdrage gaat 98,1% naar onze missie: een wereld zonder TBC

Inkomsten en uitgaven 2019.

 

Lees meer in het ‘Jaaroverzicht 2019’.

Het volledige Engelstalige jaarverslag is hier te lezen. 

Uitleg over de bezoldiging van de bestuurder

De Raad van Toezicht, bestaande uit zeven personen, heeft per september 2013 een algemeen directeur (bestuurder met statutaire bevoegdheid en eindverantwoordelijkheid) aangesteld. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak onbezoldigd. De algemeen directeur is werknemer van KNCV Tuberculosefonds en ontvangt een salaris.

Het bruto jaarsalaris van de algemeen directeur bedraagt in 2019 €150.790. De kosten inclusief werkgeverslasten en vergoedingen bedragen € 163.177. De algemeen directeur is voor 40 uur in de week in dienst van KNCV Tuberculosefonds. Het genoemde salaris is op jaarbasis.

De afspraken ten aanzien van de directiesalaris zijn op drie manieren getoetst:

  1. Norm Goede Doelen Nederland
    De norm die Goede Doelen Nederland hanteert, gaat uit van salaris, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. In de norm wordt onder meer rekening gehouden met de zwaarte van de functie en de complexiteit en omvang van de organisatie. De uitkomst van de toetsing is dat de beloning van de algemeen directeur binnen de norm van € 156.754 ligt (organisatie categorie J en weging 100%).
  2. Wet Normering Topinkomens
    Hoewel KNCV Tuberculosefonds formeel niet valt onder de WNT-norm toetsen we het salaris van de bestuurder wel aan de WNT-norm. De WNT-norm betreft het belastbaar jaarinkomen inclusief belaste vergoedingen/bijtellingen, werkgeversbijdrage in de pensioenlasten en overige beloningen. De grens voor de WNT is voor 2019 bepaald op € 181.000. Het salaris van de bestuurder zit hieronder.
  3. DG-norm
    De DG-norm (MFS II norm) is eind 2009 geïntroduceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en eist van hulporganisaties dat de directeur niet meer verdient dan een basissalaris van een directeur-generaal op een ministerie. Het salaris van de bestuurder voldoet aan deze norm.

De Raad van Toezicht beoordeelt het beloningsniveau van de bestuurder als passend bij de capaciteiten en competenties vereist voor het succesvol en gezaghebbend invullen van de functie met een dergelijke (internationale) statuur en (eind)verantwoordelijkheid.

De bezoldiging van de bestuurder en bovenstaande toelichting worden tevens verantwoord in het jaarverslag van KNCV Tuberculosefonds, daarbij het voorgeschreven stramien van Goede Doelen Nederland volgend.

De heer A.A.H.M. van Dijk
Voorzitter van de Raad van Toezicht

Overige salarissen

KNCV Tuberculosefonds heeft voor haar medewerkers een eigen Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR). Deze is op verzoek opvraagbaar.