Geneesmiddelenwet

In deze wet is vastgelegd welke stoffen en producten onder een geneesmiddel worden verstaan, als ook de eisen aan vergunningen voor fabricage en distributie, de indeling van geneesmiddelen, eisen aan voorschrijfgedrag, etikettering en reclame.
http://wetten.overheid.nl