Tuchtrechtbesluit BIG

Deze AMvB regelt voorwaarden inzake tuchtrechtspraak en maatregelen wegens ongeschiktheid.
http://wetten.overheid.nl