Voorschrift Vreemdelingen 2000

In deze ministeriële regeling zijn de landen aangegeven die uitgezonderd zijn van het verplichte tbc-onderzoek zoals beschreven in het Vreemdelingenbesluit 2000.
http://wetten.overheid.nl