Wet bescherming persoonsgegevens

Deze wet regelt allerlei vormen van omgang met persoonsgegevens, onder andere het verzamelen van gegevens, het bewaren, raadplegen en het verstrekken ervan aan derden.
http://wetten.overheid.nl