’s-Gravenhaagse Stichting tot Steun aan de bestrijding van Tuberculose

sGravenhaagse_logo

Naam stichting

’s-Gravenhaagse Stichting tot Steun aan de Bestrijding van Tuberculose

 

Het RSIN of het fiscaal nummer

802597816

 

De contactgegevens

Postadres:

Postbus 146, 2501 CC Den Haag

Bezoekadres:

Maanweg 174, 3e etage, 2516 AB Den Haag

 

Bestuurssecretariaat:

Mevrouw N. de Wild

Telefoon: +31 70 416 7284

E-mail: Nicole.dewild@kncvtbc.org

 

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: De heer J.W. Andringa

Penningmeester: De heer J. Petrarca

Secretaris: De heer H.H. Berendsen

Bestuurslid: De heer T.H.M. Ottenhoff

 

Adviseurs:

Inhoudelijke zaken   

De heer M. Gidado, algemeen directeur KNCV Tuberculosefonds

de heer E. Huisman, arts tuberculosebestrijding GGD Den Haag

Financiële zaken

De heer M. Gidado, algemeen directeur KNCV Tuberculosefonds

 

Beleggingscommissie:

De heer J. Petrarca

De heer H.H. Berendsen

 

Het beleidsplan

De stichting ondersteunt door middel van jaarlijkse toekenningen het werk van organisaties die zich bezig houden met bestrijding en preventie van en onderzoek naar tuberculose. Hiertoe worden jaarlijks op basis van ingediende projectvoorstellen toezeggingen gedaan.

Inkomsten van de stichting bestaan uit ontvangsten uit legaten en nalatenschappen en beleggingsinkomsten uit het vermogen. Ongerealiseerde koersresultaten op beleggingen worden toegevoegd aan een daarvoor bestemde reserve. De jaarlijkse algemene- en beheerskosten bedroegen over de afgelopen jaren circa 10% van het jaarlijkse beleggingsresultaat exclusief ongerealiseerde koersresultaten.

Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van jaarlijks rendement en het in stand houden van het vermogen. De portefeuille wordt beheerd door een beleggingscommissie. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd door ABN AMRO Bank. De beleggingscommissie rapporteert tweemaal per jaar aan het bestuur over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.

 

Het beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen vergoeding van gemaakte onkosten die zij redelijkerwijs door hun functie bij de stichting gemaakt hebben.

 

De doelstelling

Volgens statuten:

De stichting heeft ten doel het met alle daartoe geëigende middelen:

  1. Het steunen van nationale en internationale instellingen welke werkzaam zijn op het gebied van de bestrijding en preventie van tuberculose
  2. Het bevorderen van het onderzoek naar tuberculose
  3. Het meewerken aan publicaties over de tuberculose
  4. Het steunen van congressen over de tuberculose en zonodig het daartoe verstrekken aan deelnemers van reis- en verblijfskosten

en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het bestuur komt tweemaal per jaar bijeen. In de voorjaarsvergadering wordt de jaarrekening besproken en in de najaarsvergadering de begroting en de aanvraag van KNCV Tuberculosefonds.

De beleggingscommissie komt driemaal of indien gewenst meer bijeen.

 

Een financiële verantwoording

Jaarrekening ’s Gravenhaagse 2020

Jaarrekening ’s Gravenhaagse 2019

Jaarrekening ’s Gravenhaagse 2018

Jaarrekening ’s Gravenhaagse 2017

Jaarrekening ’s Gravenhaagse 2016

Jaarrekening ’s Gravenhaagse 2015

Jaarrekening ’s Gravenhaagse 2014

Jaarrekening ’s Gravenhaagse 2013

Jaarrekening ’s Gravenhaagse 2012

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.