Naam stichting

Dr. C. de Langen Stichting voor Mondiale Tuberculosebestrijding (SMT)

Het RSIN of het fiscaal nummer

804774158

De contactgegevens

Postadres: Postbus 146, 2501 CC Den Haag

Bezoekadres: Van Bylandhuis, Benoordenhoutseweg 46, 2596 BC Den Haag

Bestuurssecretariaat: Mevrouw E.C. Vink

Telefoon: 070-4167257

E-mail: edith.vink @ kncvtbc.org

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Het bestuur bestaat uit:

De heer drs. F.L. Kusse, voorzitter en penningmeester

De heer A. Mulder, secretaris

Mevrouw M.M.G.G. Šebek, bestuurslid

De heer dr. M.R.A. van Cleef, bestuurslid

Adviseurs:

Inhoudelijke zaken

De heer M. Gidado, Interim algemeen directeur KNCV Tuberculosefonds

Financiële zaken

Mevrouw D. Numan, Director Finance & Operations, KNCV Tuberculosefonds

Beleggingscommissie:

De heer F.L. Kusse

De heer M. Blom

Mevrouw D. Numan

Het beleidsplan

De stichting ondersteunt door middel van jaarlijkse toekenningen aan KNCV Tuberculosefonds en anderen het werk van organisaties die zich bezig houden met bestrijding en preventie van en onderzoek naar tuberculose. Hiertoe worden jaarlijks op basis van ingediende projectvoorstellen toezeggingen gedaan.

Inkomsten van de stichting bestaan uit beleggingsinkomsten uit het vermogen. Ongerealiseerde koersresultaten op beleggingen worden toegevoegd aan een daarvoor bestemde reserve. De jaarlijkse algemene- en beheerskosten bedroegen over de afgelopen jaren circa 5-10% van het jaarlijkse beleggingsresultaat exclusief ongerealiseerde koersresultaten.

Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van jaarlijks rendement en het in stand houden van het vermogen. De portefeuille wordt beheerd door een beleggingscommissie. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd door een beleggingsuitvoerder. De beleggingscommissie rapporteert tweemaal per jaar aan het bestuur over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten een vacatievergoeding. Zij hebben daarnaast/tevens recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De doelstelling

Volgens statuten:

  1. De stichting heeft ten doel de wereldwijde bestrijding van de tuberculose en al hetgeen daarmede verband houdt.
  2. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:
  3. Financiële ondersteuning van projecten van de Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose (KNCV Tuberculosefonds)
  4. Contacten te onderhouden met KNCV Tuberculosefonds en andere organisaties, die de bestrijding van de tuberculose ten doel of mede ten doel hebben, dan wel werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid en met deze samen werken.
  5. Het in stand houden van een vermogen voor het waarborgen van de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het bestuur komt tweemaal per jaar bijeen. In de voorjaarsvergadering wordt de jaarrekening besproken en in de najaarsvergadering de begroting en de aanvraag van KNCV Tuberculosefonds.

De beleggingscommissie komt driemaal of indien gewenst meer bijeen.

Een financiële verantwoording

SMT Jaarrekening 2019

SMT Jaarrekening 2018

SMT Jaarrekening 2017

SMT Jaarrekening 2016

SMT Jaarrekening 2015

SMT Jaarrekening 2014

SMT Jaarrekening 2013