Gegevens

Naam stichting

Dr. C. de Langen Stichting voor Mondiale Tuberculosebestrijding (SMT)

 

Het RSIN of het fiscaal nummer

804774158

 

De contactgegevens

Postadres: Postbus 146, 2501 CC Den Haag

Bezoekadres: Maanweg 174, 3e etage – 2516 AB Den Haag

Bestuurssecretariaat: Mevrouw A.J.M. Hoogstraaten

Telefoon: 070-4167249

E-mail: andrea.hoogstraaten@kncvtbc.org

 

De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: De heer M.R.A. van Cleef

Penningmeester/secretaris: Mevrouw G.T.M. Schippers

Bestuurslid: Mevrouw M.I. Bakker

 

Adviseurs:

Inhoudelijke zaken

De heer M. Gidado, Interim algemeen directeur KNCV Tuberculosefonds

Financiële zaken

Meneer M. Willemsen, Director Finance & Operations

 

Beleggingscommissie:

Mevrouw G.T.M. Schippers

De heer M. Blom

 

Het beleidsplan

De stichting ondersteunt door middel van jaarlijkse toekenningen aan KNCV Tuberculosefonds en anderen het werk van organisaties die zich bezig houden met bestrijding en preventie van en onderzoek naar tuberculose. Hiertoe worden jaarlijks op basis van ingediende projectvoorstellen toezeggingen gedaan.

Inkomsten van de stichting bestaan uit beleggingsinkomsten uit het vermogen. Ongerealiseerde koersresultaten op beleggingen worden toegevoegd aan een daarvoor bestemde reserve. De jaarlijkse algemene- en beheerskosten bedroegen over de afgelopen jaren circa 5-10% van het jaarlijkse beleggingsresultaat exclusief ongerealiseerde koersresultaten.

Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van jaarlijks rendement en het in stand houden van het vermogen. De portefeuille wordt beheerd door een beleggingscommissie. Het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd door een beleggingsuitvoerder. De beleggingscommissie rapporteert tweemaal per jaar aan het bestuur over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.

 

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten een vacatievergoeding. Zij hebben daarnaast/tevens recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

De doelstelling

Volgens statuten:

De stichting heeft ten doel de wereldwijde bestrijding van de tuberculose en al hetgeen daarmede verband houdt.
De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:
Financiële ondersteuning van projecten van de Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose (KNCV Tuberculosefonds)
Contacten te onderhouden met KNCV Tuberculosefonds en andere organisaties, die de bestrijding van de tuberculose ten doel of mede ten doel hebben, dan wel werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid en met deze samen werken.
Het in stand houden van een vermogen voor het waarborgen van de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het bestuur komt tweemaal per jaar bijeen. In de voorjaarsvergadering wordt de jaarrekening besproken en in de najaarsvergadering de begroting en de aanvraag van KNCV Tuberculosefonds.

De beleggingscommissie komt driemaal of indien gewenst meer bijeen.

 

 

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.