Wetgeving

De meest belangrijke regelgeving vindt u hieronder weergegeven. De diverse documenten zijn onder de hieronder genoemde zoekterm, die in het blauw weergegeven wordt, te vinden op http://wetten.overheid.nl. Belangrijk bij het zoeken op deze site is dat duidelijk wordt aangegeven in welke categorie documenten wordt gezocht. Deze categorie is daarom in de korte inhoud hieronder vet gemaakt (wet, AMvB,circulaire,enz.)

Download hieronder

Deze wet vervangt de wet collectieve preventie, de infectieziektenwet en de quarantainewet. Deze wet vormt de wettelijke onderbouwing en legitimering voor de infectieziektenbestrijding in Nederland. De verplichting tot melding en wiens verantwoordelijkheid dit is, wordt beschreven evenals zaken als gedwongen isolatie, rechterlijke toetsing, verantwoordelijkheid voor de uitvoering, financiering en handhaving van de gemeentelijke infectieziektenbestrijding.
http://wetten.overheid.nl

In deze AMvB worden de taken van de GGD en de eisen die aan de diverse deskundigen worden gesteld uitgewerkt, zie voor dit laatste artikel 17, lid 3 b,c.
http://wetten.overheid.nl

Deze wet schrijft over registratie en titelbescherming; zij beschrijft op welke beroepen deze registratie en titelbescherming van toepassing is. Andere zaken die in de wet worden behandeld zijn: voorbehouden handelingen, kwaliteit van de beroepsuitoefening, tuchtrechtspraak en maatregelen wegens ongeschiktheid en strafbepalingen.
http://wetten.overheid.nl

Wet waarin enkele wijzigingen int de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (specialistenregisters) worden uitgewerkt.
http://wetten.overheid.nl

In deze wet is vastgelegd welke stoffen en producten onder een geneesmiddel worden verstaan, als ook de eisen aan vergunningen voor fabricage en distributie, de indeling van geneesmiddelen, eisen aan voorschrijfgedrag, etikettering en reclame.
http://wetten.overheid.nl

Deze AMvB regelt voorwaarden inzake tuchtrechtspraak en maatregelen wegens ongeschiktheid.
http://wetten.overheid.nl

In deze wet is vastgelegd wat onder verantwoorde zorg wordt verstaan, dat zorginstellingen de kwaliteit van de door hen geleverde zorg moeten bewaken, dat zij jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag moeten maken. Beschreven wordt hoe de handhaving van en toezicht op het kwaliteitsbeleid wordt vormgegeven, alsook de bevoegdheden tot bestuurlijk ingrijpen.
http://wetten.overheid.nl

In deze AMvB wordt uitgewerkt welke vormen van hulp worden aangewezen door de Kwaliteitswet Zorginstellingen zoals o.a. publieke gezondheidszorg, diverse bevolkingsonderzoeken en ambulante verslavingszorg.
http://wetten.overheid.nl

In deze AMvB worden enkele artikelen uit de Kernenergiewet, Arbeidsomstandighedenwet en de wet BIG uitgewerkt, o.a. regels m.b.t. de vergunning, toezicht en regels m.b.t. ontvangen stralingsdoses.
http://wetten.overheid.nl

Deze wet stelt regels rondom de behandeling van klachten van cliënten van zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg.
http://wetten.overheid.nl

Deze wet is een aanvulling op de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De zorgaanbieder wordt verplicht tot het melden van calamiteiten en seksueel misbruik.
http://wetten.overheid.nl

De wet geneeskundige behandelingsovereenkomst regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener o.a. dat de patiënt opdrachtgever is tot zorg, dat hij recht heeft op informatie en dat daartoe de zorgverlener de patiënt in begrijpelijke taal vertelt wat er aan de hand is, welke behandeling nodig is en welke risico’s daaraan zijn verbonden. Eventueel behoort de zorgverlener op alternatieven te wijzen, en hij mag de patiënt alleen behandelen als deze daartoe toestemming geeft. Ook is de zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden over de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt. De patiënt heeft recht op inzage in zijn medisch dossier.
http://wetten.overheid.nl

Deze wet regelt allerlei vormen van omgang met persoonsgegevens, onder andere het verzamelen van gegevens, het bewaren, raadplegen en het verstrekken ervan aan derden.
http://wetten.overheid.nl

De wet beschrijft wat een bevolkingsonderzoek is en welk bevolkingsonderzoek vergunning plichtig is. Het waarom van een vergunningsaanvraag en de procedure van de aanvraag wordt aangegeven.
http://wetten.overheid.nl

In deze AMvB worden zaken met betrekking tot de Wet op het bevolkingsonderzoek uitgewerkt, met name het informeren van de cliënt en de procedure van aanvragen.
http://wetten.overheid.nl

Overzicht alle informatie KNCV Kennisbank

Help mee voor een wereld zonder tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Mycobacterium tuberculosis.

De meest gestelde vragen over tuberculose:

Wat is tuberculose?

Hoe merk ik dat ik tuberculose heb?

Is tuberculose altijd besmettelijk?

Bestaat er een vaccinatie tegen tuberculose?

Overzicht van alle vragen

Om TBC de wereld uit te krijgen is uw support onmisbaar!

Doneren:

Eénmalig of maandelijks

Donatie opzeggen

Nalaten met een goed gevoel

Neem KNCV Tuberculosefonds op in uw testament

Heeft u iets te vieren?

Doneer aan KNCV Tuberculosefonds via geef.nl

Steun ons gratis bij een boeking via booking.com

Booking.com/supportkncvtbc

Deel uw ervaring met tuberculose

Dwalen in verhalen

Wereldwijd sterven elke dag nog ruim 4.000 mensen aan TBC. Onnodig, want tuberculose is te genezen!

Wat wij doen

Over ons

Waar we werken wereldwijd

Voor zorgprofessionals in Nederland

Bij- en nascholing

Onderzoek

Ondersteuning van patienten

Bezoek adres

KNCV Tuberculosefonds
Maanweg 174
2516 AB Den Haag
+31 70 416 7222

OPEN IN GOOGLE MAPS

Post adres

Postbus 146
2501 CC Den Haag